ThủmônÝHòa:“Hộthần”trongkhunggỗcủaĐạiTừ

Gia nhập Đại Từ trước HL1-S6, Nguyễn Đình Ý Hòa đã chứng minh đẳng cấp của một người hùng World Cup.