West b-de tomas thế giới 30 mét thế giới nhuộm màu đỏ Tây Ban Nha

West b-de tomas 30m thế giới pododer nhuộm màu đỏ Tây Ban Nha 1-1 [Istilah Dalam Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 24 tháng 5: 0:15 vào ngày 24 tháng 5 năm 2020-21